top of page

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Obecná ustanovení

 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti, které vznikají mezi obchodní společností HOLLEN CZ s.r.o., IČ: 289 78 013, vedenou Obchodním rejstříkem u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce číslo 157357, se sídlem Jiráskova 528/51, Mladá Boleslav, PSČ: 293 01 (dále jen „poskytovatel či zhotovitel“) a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“), při poskytování úklidových, údržbářských, zahradnických či jiných specifikovaných služeb (dále jen „služby“), a to na základě smlouvy o poskytování služeb či smlouvy o dílo uzavřené prostřednictvím poptávkového formuláře na webové stránce umístěné na internetové adrese www.udrzbarychlecz. Smlouvou se pro účely těchto VOP rozumí elektronická Cenová nabídka služeb poskytovatele potvrzená (akceptace) objednatelem (dále jen „smlouva“).

 

1.2. Tyto VOP v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen „OZ“), tvoří část obsahu smlouvy, nestanoví-li smlouva jinak. Objednatel s nimi vyslovuje souhlas potvrzením Cenové nabídky poskytovateli.

 

1.3. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

 

1.4. Tyto VOP jsou v aktuálním znění, spolu s nabídkou služeb a jejich cenou zveřejněny na    internetové stránce www.udrzbarychle.cz (dále jen „internetové stránky provozovatele“).

 

2. Ochrana spotřebitele

 

2.1. V případě, že objednatel je fyzickou osobou a objednává služby mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“), vztahuje se na něho zákonná ochrana spotřebitele. V opačném případě se nejedná o spotřebitelskou smlouvu a na objednatele se vztahuje ochrana dle obecných právních předpisů a těchto VOP.

 

3. Sdělení před uzavřením smlouvy

3.1 Poskytovatel tímto objednateli, před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 OZ sděluje, že:

3.1.1.  poskytovatel nepožaduje náhradu nákladů na prostředky komunikace na dálku,

3.1.2. poskytovatel je oprávněn vzhledem k charakteru poskytované služby požadovat úhradu zálohové platby před poskytnutím služeb objednateli,

3.1.3. objednatel, má právo odstoupit od smlouvy dle ustanovení čl. 13, bod 13.4. těchto VOP, dále objednatel, který je spotřebitelem, má právo dále odstoupit od smlouvy i podle ustanovení čl. 13, bod 13.5. těchto VOP,

3.1.4. objednatel, nemá právo odstoupit od smlouvy  v případě, že

3.1.4.1. služby byly splněny, a to na základě žádosti objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení čl. 13, bod 13.6.1. těchto VOP,

3.1.4.2. odstoupení od smlouvy, na základě které, již došlo k plnění části služby, je objednatel povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy,

3.1.5. pokud mezi poskytovatelem a objednatelem, dojde ke vzniku sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

4. Poptávka služeb

4.1. Poptávku služeb je možné učinit telefonicky, e-mailem na adresu info@udrzbarychle.cz  nebo elektronickou formou prostřednictvím internetové stránky www.udrzbarychle.cz, vyplněním Poptávkového formuláře, umístěného na této internetové stránce, kde objednatel zvolí vybranou službu a přiloží poskytovatelem požadované vstupní podklady specifikované na internetové stránce poskytovatele (dále jen „podklady“).

4.2. Poptávkový formulář není závazný ani není návrhem textu smlouvy či smlouvy o budoucí smlouvě, přičemž poskytovatel resp. zhotovitel díla je oprávněn odmítnout realizaci objednatelem poptávané služby.

4.3. Po odeslání Poptávkového formuláře bude poskytovatelem objednateli na uvedený e-mail doručena Cenová nabídka obsahující kromě nabídky ceny i termín realizace služby či díla, případně jiné podrobnosti.

4.4. Cenová nabídka ze strany poskytovatele je považována za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 OZ. Následným elektronickým potvrzením Cenové nabídky objednatel projevuje svůj souhlas s těmito VOP a činí tyto VOP součástí návrhu na uzavření smlouvy.

5. Uzavření smlouvy

5.1. Smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem je uzavřena (vzniká) doručením potvrzení o převzetí Cenové nabídky (akceptace), jež je objednatelem zasláno elektronickou poštou (e-mailem) na adresu elektronické pošty poskytovatele info@udrzbarychle.cz Součástí smluvního poměru jsou tyto VOP, které poskytovatel zveřejňuje na své webové stránce www.udrzbarychle.cz.

6. Obsah smlouvy

6.1. Na základě uzavřené smlouvy se poskytovatel zejména zavazuje poskytnout objednateli služby v souladu s uzavřenou smlouvou a objednatel se zejména zavazuje služby přijmout a zaplatit za ně poskytovateli sjednanou cenu.

7. Cena a platební podmínky

 

7.1. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli cenu stanovenou v Cenové nabídce a v potvrzení Cenové nabídky (akceptace - objednávka), a to na základě faktury, v hotovosti při převzetí služby/díla případně ve vazbě na druh a specifikaci realizace služby či díla na základě zálohové faktury, kterou poskytovatel vystaví a zašle na adresu elektronické pošty objednatele. Uvedené ceny v Cenové nabídce jsou konečné ve vztahu k uvedenému rozsahu služeb a množství materiálu, tj. včetně DPH a dalších daní a poplatků. V případě odsouhlasených víceprací či nutnosti zvýšit množství materiálu pro realizaci zakázky oproti Cenové nabídce, bude celková cena realizace zakázky upravena dle skutečného odsouhlaseného stavu. Dodávka a spotřeba vody a elektrické energie není součástí Cenové nabídky a tyto náklady nese objednatel.

7.2. Cena služeb na základě zálohové faktury je splatná před dodáním služeb, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení o převzetí Cenové nabídky (akceptace). Poskytovatel není povinen poskytnout služby objednateli před úhradou ceny uvedené v zálohové faktuře. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny  služeb na základě zálohové faktury se smlouva od počátku ruší. Jinak je cena služeb splatná do 14ti dnů od protokolárního provedení služby či dokončení díla poskytovatelem.

7.3. Cena bude objednatelem uhrazena:

7.3.1. bezhotovostním převodem na bankovní účet poskytovatele č. ú. 4760238001/5500  vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., na základě faktury či zálohové faktury nebo v hotovosti či platební kartou při předání realizace služby/díla.

7.4. Objednatel se zavazuje nést případné náklady související s úhradou ceny služeb v plné výši a dále také případné prokazatelné a odsouhlasené vícenáklady (zejména větší spotřeba materiálu) na odsouhlasené vícepráce spojené s realizací zakázky. V případě, že budou jakékoliv náklady související s platbou požadovány po poskytovateli, bude doplatek těchto nákladů zohledněn v konečné fakturaci objednateli.

7.5. V případě platby bezhotovostním převodem dle bodu 7.3.1. těchto VOP, je cena služby uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

7.6. Pokud objednatel projeví vůli zrušit již potvrzenou Cenovou nabídku (tzn. zruší realizaci objednané služby či díla), má poskytovatel právo účtovat objednateli storno poplatky z celkové ceny tj. v Cenové nabídce odsouhlasené ceny následovně:

30 dnů a více bez stornovacího poplatku

29-21 dnů5% z ceny

20-14 dnů 10 % z ceny

13-7 dnů 20% z ceny

6-3 dny 50% z ceny

2-0 dny nebo nezpřístupnění nemovitosti či znemožnění realizace zakázky bez předchozího storna 100% z ceny.

Dnem storna je skutečný den doručení storna na e-mail info@udrzbarychle.cz.

8. Doručování

 

8.1. Veškeré doručování v rámci smluvního poměru probíhá výhradně elektronickou poštou (e-mailem), na adresu elektronické pošty objednatele uvedené v Poptávkovém formuláři. K doručení dojde okamžikem přijetí zprávy na server příchozí pošty.

8.2. Poskytovatel nepožaduje náhradu nákladů na doručování objednateli, dle ustanovení čl. 8, bod 8. 1. těchto VOP v rámci smluvního vztahu.

9. Poskytnutí služeb

9.1. Objednatel je povinen poskytnout součinnost poskytovateli služby resp. zhotoviteli díla (např. zpřístupnění objektu, zajištění přívodu elektrické energie a možnost odběru vody). Nedostatek součinnosti objednatele vede k prodloužení termínu zahájení a dokončení zakázky a dále k cenovému nárůstu např. cena marně realizované dopravy do místa realizace zakázky, cena za prostoj v realizaci zakázky, kterou je poskytovatel oprávněn objednateli účtovat nad rámec Cenové nabídky. Objednatel potvrzením Cenové nabídky (akceptací) souhlasí s možností jednostranného zápočtu výše uvedených nákladů zhotovitele vůči uhrazené záloze.

9.2. V případě, že objednatel odsouhlasil poskytovateli termín poskytnutí objednané služby dříve než po uplynutí čtrnácti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, považuje se taková objednávka za žádost objednatele, aby poskytovatel započal s plněním dle této smlouvy před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy, ve smyslu ustanovení § 1823 OZ, v takovém případě činí termín poskytnutí služby dle Cenové nabídky. V případě, že objednatel, který je spotřebitelem nepožádal poskytovatele, aby s plněním svých povinností dle smlouvy začal ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy činí termín poskytnutí služby min. 14 (slovy: čtrnáct)pracovních dní.

9.3. Po provedení díla či poskytnutí služby poskytovatelem jsou smluvní strany povinny podepsat Předávací protokol s možností uvedení vad a nedodělků. Odmítnutí podpisu Předávacího protokolu ze strany objednatele není důvodem pro nepředání služby či díla (zakázky) poskytovatelem, kdy Předávací protokol bude poskytovatelem následně odeslán objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v Cenové nabídce.

10. Práva z vadného plnění

10.1. Objednatel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění z rozsahu, kvality poskytnuté služby, provedeného díla či ze zúčtované odměny za poskytnuté služby resp. provedené dílo.

10.2. Poskytovatel odpovídá objednateli, že služby resp. dílo při splnění nemají vady a jsou poskytnuté v souladu se smlouvou.

10.3. Poskytovatel odpovídá za vady služeb dle ustanovení čl. 10, bod 10.1., které objednatel oznámí bez zbytečného odkladu poté, co mohl zjistit rozpor plněné služby se smlouvou, nejpozději však do šesti měsíců od splnění služby.

10.4. V případě vady služby, může objednatel požadovat odstranění vady, nebo přiměřenou slevu z ceny.

10.5. Vady služeb oznamuje a práva z vadného plnění uplatňuje objednatel u poskytovatele písemně na adrese elektronické pošty poskytovatele (e-mail) info@udrzbarychle.cz

10.6. Poskytovatel je povinen reklamaci objednatele vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

11. Další práva a povinnosti poskytovatele

11.1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se v souvislosti s poskytováním služeb dle smlouvy dozví, tato povinnost trvá i po ukončení smlouvy.

11.2. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje Objednatele jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění dle smlouvy a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Osobní údaje poskytnuté objednatelem poskytovateli za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Objednatel dává poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů (včetně IP adresy) pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu poskytovatele. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

11.3. Poskytovatel odpovídá objednateli za škodu způsobenou v důsledku vadného poskytování služeb.

12. Ukončení smlouvy

12.1. Smlouvu lze ukončit:

12.1.1. dohodou poskytovatele a objednatele nebo

12.1.2. odstoupením od smlouvy učiněné poskytovatelem nebo objednatelem v souladu                 

s těmito VOP.

12.2. Poskytovatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy, pokud:   

12.2.1. bude objednatel v prodlení s úhradou ceny, nebo    

12.2.2. dojde k hrubému porušení povinností objednatele plynoucích ze smlouvy.

12.3. V případě, že poskytovatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v bodech 12.1.1. a 12.1.2. těchto VOP, vzniká objednateli nárok na vrácení ceny v souladu se storno podmínkami dle čl. 7.7. těchto VOP, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12.4. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy, pokud dojde k hrubému porušení povinností poskytovatele plynoucích ze smlouvy.

12.5. Objednatel, který je spotřebitelem, má ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 OZ právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

12.6. Objednatel, nemá právo odstoupit od smlouvy,

12.6.1. pokud byly služby splněny, a to na základě žádosti objednatele dle ustanovení  čl. 9,   bod 9.2. těchto VOP, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

12.7. Byla-li služba dle smlouvy splněna na základě výslovné žádosti objednatele ve smyslu ustanovení čl. 9, bodu 9.2. těchto VOP, nelze již od smlouvy odstoupit. Byla-li za těchto podmínek plněna pouze část služby dle smlouvy a objednatel od smlouvy odstoupí, uhradí poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

12.8. Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Práva a povinnosti vzniklé na základě uzavřené smlouvy se řídí ustanoveními smlouvy, těchto VOP a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

13.2. Tyto VOP, jsou uveřejněny na internetové stránce poskytovatele, a poskytovatel si vyhrazuje právo VOP kdykoliv změnit. Pro objednatele jsou závazné vždy platné a účinné VOP ve znění uveřejněném na internetové stránce objednatele v den uzavření smlouvy.

13.3. V případě, že má objednatel fyzická osoba zájem uplatnit stížnost, lze se obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru, tím je Česká obchodní inspekce.

13.4. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.3.2020.

středisko Údržba rychle

HOLLEN CZ s.r.o.

bottom of page