top of page

Ochrana osobních údajů pro HOLLEN CZ s.r.o. v České Republice


je ve společnosti HOLLEN CZ s.r.o. (Dále jen "HOLLEN CZ" nebo "provozovatel") zajištěna v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon").

Práva subjektů údajů


Subjekt údajů má, bez ohledu na právní základ zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, vymazání, omezení zpracování a právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, nebo právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Více informací o právech subjektů údajů
Jakým způsobem může subjekt údajů uplatnit své právo a jaký je postup HOLLEN CZ při naplňování práv subjektů údajů
Oznámení porušení ochrany osobních údajů subjektu údajů


Plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů


Zásady spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů vyžadují, aby subjekt údajů byl informován o existenci zpracovatelské operace a její účelech.
Informace související se zpracováním osobních údajů týkajících se subjektu údajů společnost HOLLEN CZ subjektu údajů poskytuje v čase získávání osobních údajů od subjektu údajů, nebo pokud se osobní údaje získáli z jiného zdroje, v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů v souladu s Nařízením a Zákonem o ochraně osobních údajů.

Účetnictví
Správa registratury
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
Právní vztahy, smluvní vztahy
Kamerový systém - monitorování externích osob
Whistleblowing - oznamování protispolečenské činnosti
Stížnosti
Reklamace
Škodové události

bottom of page